තලාතුඔය ප්‍රාථමික විදුහලේ වෙබ් අඩවිය

ලාතුඔය ප්රාථමික විදුහලේ වෙබ් අඩවිය
=======================
2018.7.12 දින ආරම්භ කරන ලද තලාතුඔය ප්රාථමික විදුහලේ වෙබ් අඩවිය 2019.03.01 දින අන්තර්ජාලයට මුදා හරින ලදී. පසුව කාලීනව යාවත්කාලීන නොවන අතරම 2020 දී එය නව මුහුණුවරකින් සහ පිරිවැයකින් ප්රතිස්ථාපනය කරන ලද්දේ ලෝකයේ හොදම සහ නවතම අනතර්ජාල ඉගෙනුම් ක්රියාවලිය ඊට මුහුකරම්නි. නැවතත්, පරිශීලණයකින් සහ යාවත්කාලීන කිරීම් ආශ්රිත ප්රමාද දෝෂ නිසාවෙන් නැවත එම වෙබ් අඩවිය අවතැන් විය. මෙම පද්ධතිය ස්ථාපනය සහ නඩත්තුවට සැලකිය යුතු මුදලක් වැයවුණ අතර තවමත් අපහසුතාවයන් මධ්යයේ පවත්වාගෙන යනු ලබයි. 2022.01.29 දින නැවතත් එම වෙබ් අඩවිය ප්රතිස්ථාපනය සදහා මුල පුරන ලද අතර එය පවත්වාගෙන යාමට අවශ්ය පසුබිම සකස් කිරීම කළ යුතුව ඇත.
වෙබ් අඩවියක හා එහි ධාරිතාවත් අවශ්යතාවත් අවබෝධ කරදීමට අනවශ්යයයි සිතන නමුත් කාලීනව සහ කලාපීය වශයෙනුත් ප්රාදේශීය වශයෙනුත් පාසලට ඇති එම ආභරණයක් මෙන්ම ඩිජිටල් මෙවලම, පිළිබදව තලාතුඔය ප්රාථමික විදුහලේ ආදි සිසුවියන්, ආදි ගුරුවරුන් හෝ ප්රදේශවාසීන් ලෙස ඔබගේ අදහස් අගය කරමු.
මේ සදහා ඔබගේ අදහස්, යෝජනා සහ දායකත්වයන් සැපයිය හැකි අවකාශයන් පිළිබදව අදහස් දැක්වීම සදහා ඔබට ආරාධනා කරමු.
මෙම Facebook පිටුව සදහා ඔබගේ සහෲදයන් ගෙන්වා ගැනීම සදහා දායකවන ලෙසද ඉල්ලා සිටිමු.
වෙබ් අඩවිය ස්ථාපන සේවාව Magixhouse Hosting https://magixhouse.com
වෙබ් අඩවිය ඉදිකිරීම සහ නඩත්තුව https://bossbee.net

Learning On-the-Go with the New Technologies

Organizations today are in constant flux. Industries are consolidating, new business models are emerging, new technologies are being developed, and consumer behaviors are evolving. For executives, the ever-increasing pace of change can be especially demanding. It forces them to understand and quickly respond to big shifts in the way companies operate and how work must get done. In the words of Arie de Geus, a business theorist, The ability to learn faster than your competitors may be the only sustainable competitive advantage.

I’m not talking about relaxed armchair or even structured classroom learning. I’m talking about resisting the bias against doing new things, scanning the horizon for growth opportunities, and pushing yourself to acquire radically different capabilities—while still performing your job. That requires a willingness to experiment and become a novice again and again: an extremely discomforting notion for most of us.

Share What You’ve Learnt

Over decades of coaching and consulting to thousands of executives in a variety of industries, however, my colleagues and I have come across people who succeed at this kind of learning. We’ve identified four attributes they have in spades: aspiration, self-awareness, curiosity, and vulnerability. They truly want to understand and master new skills; they see themselves very clearly; they constantly think of and ask good questions; and they tolerate their own mistakes as they move up the learning curve.

Of course, these things come more naturally to some people than to others. But, drawing on research in psychology and management as well as our work with clients, we have identified some fairly simple mental tools anyone can develop to boost all four attributes—even those that are often considered fixed (aspiration, curiosity, and vulnerability).

Focusing on benefits, not challenges, is a good way to increase your aspiration. There are no secrets to success.

– james jackson

It’s easy to see aspiration as either there or not: You want to learn a new skill or you don’t; you have ambition and motivation or you lack them. But great learners can raise their aspiration level—and that’s key, because everyone is guilty of sometimes resisting development that is critical to success.

Make Yourself Accountable

Over the past decade or so, most leaders have grown familiar with the concept of self-awareness. They understand that they need to solicit feedback and recognize how others see them. But when it comes to the need for learning, our assessments of ourselves—what we know and don’t know, skills we have and don’t have—can still be woefully inaccurate. In one study conducted by David Dunning, a Cornell University psychologist, 94% of college professors reported that they were doing “above average work.”

Let’s say your boss has told you that your team isn’t strong enough and that you need to get better at assessing and developing talent. Your initial reaction might be something like What? She’s wrong. My team is strong. Most of us respond defensively to that sort of criticism. But as soon as you recognize what you’re thinking, ask yourself, Is that accurate? What facts do I have to support it? In the process of reflection you may discover that you’re wrong and your boss is right, or that the truth lies somewhere in between—you cover for some of your reports by doing things yourself, and one of them is inconsistent in meeting deadlines; however, two others are stars.

ලෝකෙටම පේන්න පියාඹන්න අවසරයි

ලෝ

කෙටම පේන්න පියාඹන්න අවසරයි…..
The Primary School Talatuoya has launched theirs own website on 1st of March 2019 by Mrs.Shanthini Kongahage(The orgenizer of The United National Party of Pathahewaheta).There were Pro.Upul Dissanayake(Vice Chancellor of University of Peradeniya) Mr.Gemunu Senarathne(MP), and OIC of The Police Talatuoya Branch etc. The event was held successfully at the Primary School Talatuoya.
The website has hosted at Magixhouse Hosting (https://magixhouse.com)
The website has designed and constructed by BossBee (https://bossbee.net)

#iguru_carousel_628486575edb3 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_628486575edb3 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_628486575edb3 .slick-arrow:hover {background-color: #ff6d34;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_628486575edb3 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_628486575edb3 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}
error: Alert: Content is protected !!