තලාතුඔය ප්‍රාථමික විදුහලේ වෙබ් අඩවිය

ලාතුඔය ප්රාථමික විදුහලේ වෙබ් අඩවිය
=======================
2018.7.12 දින ආරම්භ කරන ලද තලාතුඔය ප්රාථමික විදුහලේ වෙබ් අඩවිය 2019.03.01 දින අන්තර්ජාලයට මුදා හරින ලදී. පසුව කාලීනව යාවත්කාලීන නොවන අතරම 2020 දී එය නව මුහුණුවරකින් සහ පිරිවැයකින් ප්රතිස්ථාපනය කරන ලද්දේ ලෝකයේ හොදම සහ නවතම අනතර්ජාල ඉගෙනුම් ක්රියාවලිය ඊට මුහුකරම්නි. නැවතත්, පරිශීලණයකින් සහ යාවත්කාලීන කිරීම් ආශ්රිත ප්රමාද දෝෂ නිසාවෙන් නැවත එම වෙබ් අඩවිය අවතැන් විය. මෙම පද්ධතිය ස්ථාපනය සහ නඩත්තුවට සැලකිය යුතු මුදලක් වැයවුණ අතර තවමත් අපහසුතාවයන් මධ්යයේ පවත්වාගෙන යනු ලබයි. 2022.01.29 දින නැවතත් එම වෙබ් අඩවිය ප්රතිස්ථාපනය සදහා මුල පුරන ලද අතර එය පවත්වාගෙන යාමට අවශ්ය පසුබිම සකස් කිරීම කළ යුතුව ඇත.
වෙබ් අඩවියක හා එහි ධාරිතාවත් අවශ්යතාවත් අවබෝධ කරදීමට අනවශ්යයයි සිතන නමුත් කාලීනව සහ කලාපීය වශයෙනුත් ප්රාදේශීය වශයෙනුත් පාසලට ඇති එම ආභරණයක් මෙන්ම ඩිජිටල් මෙවලම, පිළිබදව තලාතුඔය ප්රාථමික විදුහලේ ආදි සිසුවියන්, ආදි ගුරුවරුන් හෝ ප්රදේශවාසීන් ලෙස ඔබගේ අදහස් අගය කරමු.
මේ සදහා ඔබගේ අදහස්, යෝජනා සහ දායකත්වයන් සැපයිය හැකි අවකාශයන් පිළිබදව අදහස් දැක්වීම සදහා ඔබට ආරාධනා කරමු.
මෙම Facebook පිටුව සදහා ඔබගේ සහෲදයන් ගෙන්වා ගැනීම සදහා දායකවන ලෙසද ඉල්ලා සිටිමු.
වෙබ් අඩවිය ස්ථාපන සේවාව Magixhouse Hosting https://magixhouse.com
වෙබ් අඩවිය ඉදිකිරීම සහ නඩත්තුව https://bossbee.net

error: Alert: Content is protected !!